House Specials

MÓN ĂN ĐẶC SẢN
Nhúng Giấm—Fondue In Vinegar Sauce
(Self-Cook at Table)
Served w/Rice Papers & Fresh Vegetables

24. BÒ NHÚNG DAM

$23.50

BEEF FONDUE

25. TÔM NHÚNG DAM

$26.95

SHRIMP FONDUE

26. MUC NHÚNG DAM

$25.50

SQUID FONDUE

27. BÒ VÀ TÔM NHÚNG DAM

$25.95

BEEF & SHRIMP FONDUE

28. TÔM VÀ MUC NHÚNG DAM

$25.95

SHRIMP & SQUID FONDUE

29. TA PÍN LÙ NHÚNG DAM

$37.50

BEEF, CHICKEN, SHRIMP, SQUID FONDUE
Bò/Gà/Tôm/Mực