Soups

SÚP

1. SÚP GÀ MĂNG NAM

$5.00

CHICKEN SOUP W/BAMBOO SHOOTS & MUSHROOMS

2. HOÀNH THÁNH TÔM

$6.75

SHRIMP WONTON SOUP

3. SÚP MĂNG TÂY VOI CUA

$6.00

ASPARAGUS SOUP W/CRAB MEAT

4. SÚP DO BIEN ĐAC BIET

$6.00

SPECIAL SEAFOOD SOUP

5. CHÁO BÒ

(small) $5.00, (large) $9.50

RICE BEEF SOUP